ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آتا

5267

مشهد

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

یک شنبه

20:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4595

كيش

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

یک شنبه

18:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1079

تهران

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

یک شنبه

16:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1058

مشهد

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

یک شنبه

14:40

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4563

شيراز/اهواز

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

یک شنبه

12:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1051

تهران

طبق برنامه

A30B

ورودي داخلي

یک شنبه

09:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1053

تهران

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

یک شنبه

01:20

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4595

كيش

نشست(21:02)

BA11

ورودي داخلي

شنبه

20:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4561

اصفهان/تبريز

نشست(15:25)

BA11

خروجي خارجي

شنبه

15:30

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آتا

2268

مشهد

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

یک شنبه

21:15

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1078

تهران

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

یک شنبه

17:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1054

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

یک شنبه

15:40

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4594

كيش

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

یک شنبه

14:45

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1059

مشهد

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

یک شنبه

10:50

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4562

شيراز/اهواز

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

یک شنبه

06:00

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1050

تهران

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

یک شنبه

05:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

4594

كيش

پرواز کرد(16:59)

BA11

خروجي داخلي

شنبه

17:00

۵ فروردين ۱۳۹۶

ماهان

1054

تهران

پرواز کرد(11:31)

A306

خروجي داخلي

شنبه

10:50

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

هواپيمايي عراق

173

بغداد

طبق برنامه

B744

ورودی خارجي

یک شنبه

21:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

زاگرس

3028

نجف

طبق برنامه

A320

ورودی خارجي

یک شنبه

18:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

3436

بغداد

نشست(16:43)

A321

ورودي داخلي

شنبه

16:40

۵ فروردين ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

زاگرس

3031

بغداد

طبق برنامه

A320

خروجي خارجي

یک شنبه

19:30

۶ فروردين ۱۳۹۶

ايران اير

3437

نجف

پرواز کرد(18:19)

A140

ورودي داخلي

شنبه

17:40

۵ فروردين ۱۳۹۶