ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

1053

تهران

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

شنبه

01:20

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1058

مشهد

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

جمعه

23:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

آسمان

3809

شيراز

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

جمعه

22:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1055

تهران

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

جمعه

20:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

377

زاهدان

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

19:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4595

كيش

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

جمعه

18:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1051

تهران

طبق برنامه

A30B

ورودي داخلي

جمعه

14:10

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4548

مشهد

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

جمعه

13:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7470

كيش

اعلام ورود(11:05)

F100

خروجي داخلي

جمعه

11:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

376

اصفهان/تهران

نشست(09:48)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

جمعه

10:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1053

تهران

نشست(01:11)-پايان تحويل بار

A306

ورودي داخلي

جمعه

01:20

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

3810

شيراز

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

جمعه

22:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1052

تهران

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

جمعه

21:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

377

اصفهان/تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

19:45

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1059

مشهد

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

جمعه

19:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1054

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

جمعه

15:40

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4594

كيش

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

جمعه

14:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

کيش اير

7471

كيش

پذيرش مسافر در ميز (1,2)-

F100

خروجي داخلي

جمعه

12:00

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

376

زاهدان

پرواز کرد(10:33)

F100

ورودي داخلي

جمعه

10:50

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1050

تهران

پرواز کرد(09:36)

A306

خروجي داخلي

جمعه

09:30

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4549

مشهد

پرواز کرد(09:12)

BA11

ورودي داخلي

جمعه

09:15

۸ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ