ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

4561

تبريز/اصفهان

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

شنبه

15:30

۷ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

1051

تهران

طبق برنامه

A30B

ورودي داخلي

شنبه

09:50

۷ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

1053

تهران

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

شنبه

01:20

۷ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

3809

شيراز

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

جمعه

21:20

۶ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

1055

تهران

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

جمعه

20:00

۶ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

377

زاهدان

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

جمعه

19:10

۶ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4595

كيش

نشست(17:42)

BA11

ورودي داخلي

جمعه

18:15

۶ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

1051

تهران

نشست(13:55)

A30B

ورودي داخلي

جمعه

14:10

۶ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7470

كيش

نشست(09:06)

F100

ورودي داخلي

جمعه

09:00

۶ اسفند ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

1054

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

شنبه

10:50

۷ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4560

اصفهان/تبريز

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

شنبه

07:00

۷ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

1050

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

شنبه

05:30

۷ اسفند ۱۳۹۵

آسمان

3810

شيراز

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

جمعه

21:50

۶ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

1052

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

جمعه

21:00

۶ اسفند ۱۳۹۵

ايران اير

377

اصفهان/تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

جمعه

19:45

۶ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

1054

تهران

پرواز کرد(15:44)

A306

خروجي داخلي

جمعه

15:40

۶ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

4594

كيش

پرواز کرد(14:45)

BA11

خروجي داخلي

جمعه

14:45

۶ اسفند ۱۳۹۵

کيش اير

7471

كيش

پرواز کرد(10:10)

F100

خروجي داخلي

جمعه

10:00

۶ اسفند ۱۳۹۵

ماهان

1050

تهران

پرواز کرد(09:35)

A306

خروجي داخلي

جمعه

09:30

۶ اسفند ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير

3436

نجف

طبق برنامه

A321

ورودي داخلي

شنبه

15:40

۷ اسفند ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ايران اير

3437

بغداد

طبق برنامه

A321

خروجي خارجي

شنبه

16:40

۷ اسفند ۱۳۹۵