ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

1055

تهران

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

سه شنبه

20:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

4595

كيش

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

سه شنبه

18:15

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

1079

تهران

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

سه شنبه

16:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

1058

مشهد

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

سه شنبه

14:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

4563

اهواز/شيراز

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

سه شنبه

13:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

1051

تهران

طبق برنامه

A30B

ورودي داخلي

سه شنبه

09:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

کيش اير

7470

كيش

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

سه شنبه

09:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

1053

تهران

نشست(01:56)

A306

ورودي داخلي

سه شنبه

01:20

۲۸ دی ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

1052

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

سه شنبه

21:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

1078

تهران

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

سه شنبه

17:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

1054

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

سه شنبه

15:40

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

4594

كيش

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

سه شنبه

14:45

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

1059

مشهد

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

سه شنبه

10:50

۲۸ دی ۱۳۹۵

کيش اير

7471

كيش

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

10:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

4562

شيراز/اهواز

پرواز کرد(07:03)

BA11

خروجي داخلي

سه شنبه

07:00

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

1050

تهران

پرواز کرد(05:47)

A306

خروجي داخلي

سه شنبه

05:30

۲۸ دی ۱۳۹۵

ماهان

1052

تهران

پرواز کرد(22:14)

A306

خروجي داخلي

دو شنبه

21:00

۲۷ دی ۱۳۹۵

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ