ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

4595

كيش

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

یک شنبه

18:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1079

تهران

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

یک شنبه

16:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1058

مشهد

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

یک شنبه

14:40

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4563

شيراز/اهواز

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

یک شنبه

12:45

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1051

تهران

طبق برنامه

A30B

ورودي داخلي

یک شنبه

09:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1053

تهران

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

یک شنبه

01:20

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1055

تهران

اعلام ورود(20:30)

A306

ورودي داخلي

شنبه

20:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4561

تبريز/اصفهان

نشست(14:24)

BA11

ورودي داخلي

شنبه

14:30

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1051

تهران

نشست(10:04)

A30B

ورودي داخلي

شنبه

09:50

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

1078

تهران

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

یک شنبه

17:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1054

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

یک شنبه

15:40

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4594

كيش

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

یک شنبه

14:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1059

مشهد

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

یک شنبه

10:50

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

4562

شيراز/اهواز

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

یک شنبه

06:00

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1050

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

یک شنبه

05:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1052

تهران

پذيرش مسافر در ميز (1,2,4)-

A306

خروجي داخلي

شنبه

21:00

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماهان

1054

تهران

پرواز کرد(16:00)

A306

خروجي داخلي

شنبه

15:40

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

هواپيمايي عراق

173

بغداد

طبق برنامه

B744

ورودی خارجي

یک شنبه

15:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

3436

نجف

نشست(13:40)

A321

ورودي داخلي

شنبه

13:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

هواپيمايي عراق

174

بغداد

طبق برنامه

A310

خروجي خارجي

یک شنبه

16:30

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ايران اير

3437

بغداد

پرواز کرد(15:32)

A140

خروجي خارجي

شنبه

14:45

۹ اردیبهشت ۱۳۹۶