مدیرکل و معاونین مدیرکل و معاونین

علی قاسم زاده
مدیر کل فرودگاه های استان کرمان
بیشتر...
 
حسن بیدختی
معاون عملیات هوانوردی
بیشتر...
 
حمیدصالحی
معاون عملیات فرودگاهی
بیشتر...
 
علی کاربخش راوری
معاون اقتصادی و توسعه مدیریت
بیشتر...
 
سید رضا میر شفیعی
مسئول اداره حراست
بیشتر...
 
سحر گشتاسبیان
مسئول روابط عمومی
بیشتر...