مسیرهای پروازی مسیرهای پروازی

مسيرهاي پروازي-کرمان

پروازهای داخلی:

مسیر کرمان - تهران و بالعکس

مسیر کرمان - مشهد مقدس و بالعکس

مسیر کرمان - شیراز و بالعکس

مسیر کرمان - اصفهان و بالعکس

مسیر کرمان - تبریز و بالعکس

مسیر کرمان - کیش و بالعکس

مسیر کرمان -زاهدان و بالعکس

مسیر کرمان - اهواز و بالعکس

مسیر های بین المللی:

مسیر کرمان - نجف و بالعکس

مسیر کرمان - بغداد و بالعکس