نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

پارکينگ (کرمان)

دو توقفگاه

1- پایانه داخلی

2-پایانه بین الملل