طرح های توسعه طرح های توسعه

طرح هاي توسعه (کرمان)

1: ساماندهی سطوح عوامل پروازی فرودگاه بین المللی کرمان

2: مطالعه و اجرای باند موازی فرودگاه بین المللی کرمان

3: پیگیری احداث ترمینال متر مربعی فرودگاه بین المللی کرمان