فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
فرودگاه
فرودگاه
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
مدیرکاروان
مدیرکاروان
ظرفیت
ظرفیت
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1548 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر 00:43 02:19 1396/05/15 علي محمد زماني -عبدالواحد مصطفوي 266
ايران اير 1600 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر 00:54 06:54 1396/05/16 علي احمدي - علي اکبر گنجي زادگان - رضا مطهري نژاد 266
ايران اير 1620 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر 15:00 19:08 1396/05/16 مهدي برهاني نژاد - علي احمدي 266
ايران اير 1618 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر 09:31 06:34 1396/05/17 محمد عرب نژاد - حسن ايرون 266
ايران اير 1604 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر 09:09 16:24 1396/05/17 احمد امين - مصطفي سهرابيان 266
ايران اير 1606 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر 01:10 01:40 1396/05/18 مصطفي سهرابيان - داود قنبري - سيد حسام الدين شهيدي 266
ايران اير 1552 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر 01:52 08:25 1396/05/18 263
ايران اير 1622 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر 14:37 09:07 1396/05/18 رضامطهري نژاد - عباس رحيمي ميمند - محمد عرب نژاد 266
ايران اير 1536 کرمان پرواز کرد _زمان تاخیر 00:02 20:12 1396/05/18 269
ايران اير 1590 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر 00:28 22:28 1396/05/20 264
ايران اير 1548 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر 03:05 02:38 1396/05/22 258
ايران اير 1573 کرمان به زمين نشست 04:15 1396/06/20 علي محمدزماني - عبدالواحد مصطفوي
ايران اير 1583 کرمان به زمين نشست _زمان تاخیر 01:22 15:00 1396/06/20 علي احمدي - مهدي برهاني نژاد
ايران اير 1591 کرمان به زمين نشست 22:10 1396/06/20 رضا مظهري آزاد - مهدي برهاني نژاد - علي اکبر گنجي زادگان
ايران اير 1603 کرمان به زمين نشست 05:00 1396/06/21 علي اکبر گنجي زادگان - عباس رحيمي ميمند - حسن ابرون
ايران اير 1597 کرمان به زمين نشست _زمان تاخیر 00:55 13:00 1396/06/21 حسن ابرون - محمد عرب نژاد
ايران اير 1519 کرمان به زمين نشست _زمان تاخیر 02:45 09:10 1396/06/22 احمد امين - مصطفي سهرابيان
ايران اير 1713 کرمان به زمين نشست _زمان تاخیر 02:01 13:30 1396/06/22 احمد امين - داود قنبري - سيد حسام الدين شهيدي
ايران اير 1531 کرمان به زمين نشست _زمان تاخیر 02:27 11:10 1396/06/23 بختيار مجاز - عليرضا فداکار
ايران اير 1541 کرمان به زمين نشست _زمان تاخیر 00:59 01:10 1396/06/24 عليرضا فداکار -علي موسوي - احسان بهمنيان