فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
فرودگاه
فرودگاه
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
مدیرکاروان
مدیرکاروان
ظرفیت
ظرفیت
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1548 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر ۰۰:۴۳ ۰۲:۱۹ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ علي محمد زماني -عبدالواحد مصطفوي 266
ايران اير 1600 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر ۰۰:۵۴ ۰۶:۵۴ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ علي احمدي - علي اکبر گنجي زادگان - رضا مطهري نژاد 266
ايران اير 1620 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر ۱۵:۰۰ ۱۹:۰۸ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ مهدي برهاني نژاد - علي احمدي 266
ايران اير 1618 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر ۰۹:۳۱ ۰۶:۳۴ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ محمد عرب نژاد - حسن ايرون 266
ايران اير 1604 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر ۰۹:۰۹ ۱۶:۲۴ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ احمد امين - مصطفي سهرابيان 266
ايران اير 1606 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر ۰۱:۱۰ ۰۱:۴۰ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ مصطفي سهرابيان - داود قنبري - سيد حسام الدين شهيدي 266
ايران اير 1552 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر ۰۱:۵۲ ۰۸:۲۵ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ 263
ايران اير 1622 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر ۱۴:۳۷ ۰۹:۰۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ رضامطهري نژاد - عباس رحيمي ميمند - محمد عرب نژاد 266
ايران اير 1536 کرمان پرواز کرد _زمان تاخیر ۰۰:۰۲ ۲۰:۱۲ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ 269
ايران اير 1590 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر ۰۰:۲۸ ۲۲:۲۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ 264
ايران اير 1548 کرمان پرواز کرد _تاخير در ورود _زمان تاخیر ۰۳:۰۵ ۰۲:۳۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ 258
ايران اير 1573 کرمان به زمين نشست ۰۴:۱۵ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ علي محمدزماني - عبدالواحد مصطفوي
ايران اير 1583 کرمان به زمين نشست _زمان تاخیر ۰۱:۲۲ ۱۵:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ علي احمدي - مهدي برهاني نژاد
ايران اير 1591 کرمان به زمين نشست ۲۲:۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ رضا مظهري آزاد - مهدي برهاني نژاد - علي اکبر گنجي زادگان
ايران اير 1603 کرمان به زمين نشست ۰۵:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ علي اکبر گنجي زادگان - عباس رحيمي ميمند - حسن ابرون
ايران اير 1597 کرمان به زمين نشست _زمان تاخیر ۰۰:۵۵ ۱۳:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ حسن ابرون - محمد عرب نژاد
ايران اير 1519 کرمان به زمين نشست _زمان تاخیر ۰۲:۴۵ ۰۹:۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ احمد امين - مصطفي سهرابيان
ايران اير 1713 کرمان به زمين نشست _زمان تاخیر ۰۲:۰۱ ۱۳:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ احمد امين - داود قنبري - سيد حسام الدين شهيدي
ايران اير 1531 کرمان به زمين نشست _زمان تاخیر ۰۲:۲۷ ۱۱:۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ بختيار مجاز - عليرضا فداکار
ايران اير 1541 کرمان به زمين نشست _زمان تاخیر ۰۰:۵۹ ۰۱:۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ عليرضا فداکار -علي موسوي - احسان بهمنيان