برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه کرمان برنامه پروازی ورودی حج تمتع سال 97 فرودگاه کرمان


فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مبدا
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1569 مدينه به زمين نشست |۱۴:۴۷ ۱۳:۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۰۸

26130 - 26229

ايران اير 1555 مدينه به زمين نشست |۰۵:۲۲ ۰۴:۲۵ ۱۳۹۷/۰۶/۰۹

26040 - 26009

ايران اير 1593 مدينه به زمين نشست |۱۳:۲۵ ۱۲:۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۰

26009 - 26013 - 26043

ايران اير 1501 مدينه به زمين نشست |۱۳:۱۵ ۱۱:۰۵ ۱۳۹۷/۰۶/۱۱

26043 - 26042

ايران اير 1543 مدينه به زمين نشست |۱۰:۳۴ ۰۹:۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

26018 - 26026

ايران اير 1541 مدينه به زمين نشست |۲۱:۴۰ ۲۲:۲۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

26017 - 26005

ايران اير 1547 مدينه به زمين نشست |۲۳:۱۱ ۲۳:۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۳

26005 - 26038 - 26012

ايران اير 1549 مدينه به زمين نشست |۰۱:۱۸ ۰۱:۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

26041 - 26133

ايران اير 1539 مدينه به زمين نشست |۰۷:۴۲ ۰۶:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

26019 - 26247

ايران اير 1577 مدينه به زمين نشست |۱۱:۱۹ ۰۹:۵۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۴

26247 - 26020 - 26023

ايران اير 1521 مدينه به زمين نشست |۰۰:۰۵ ۲۳:۳۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۵

26023 - 26216 - 26039

ايران اير 1503 مدينه به زمين نشست |۰۵:۰۰ ۰۵:۴۰ ۱۳۹۷/۰۶/۱۶

26039 - 26211