ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

1055

تهران

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

سه شنبه

20:00

۳ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4595

كيش

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

سه شنبه

18:00

۳ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1079

تهران

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

سه شنبه

16:00

۳ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1058

مشهد

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

سه شنبه

14:40

۳ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7470

كيش

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

14:00

۳ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4563

شيراز/اهواز

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

سه شنبه

12:45

۳ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1051

تهران

طبق برنامه

A30B

ورودي داخلي

سه شنبه

09:50

۳ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1053

تهران

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

سه شنبه

01:20

۳ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1058

مشهد

نشست(22:56)

A306

ورودي داخلي

دو شنبه

23:00

۲ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1055

تهران

نشست(20:03)

A306

ورودي داخلي

دو شنبه

20:00

۲ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1079

تهران

نشست(16:05)

BA11

ورودي داخلي

دو شنبه

16:00

۲ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4561

اصفهان/تبريز

نشست(14:20)

BA11

خروجي خارجي

دو شنبه

14:30

۲ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

1052

تهران

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

سه شنبه

21:00

۳ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1078

تهران

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

سه شنبه

17:00

۳ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1054

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

سه شنبه

15:40

۳ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4594

كيش

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

سه شنبه

14:50

۳ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7471

كيش

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

14:45

۳ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1059

مشهد

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

سه شنبه

10:50

۳ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4562

شيراز/اهواز

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

سه شنبه

06:00

۳ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1050

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

سه شنبه

05:30

۳ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1052

تهران

پرواز کرد(21:29)

A306

ورودي داخلي

دو شنبه

21:00

۲ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1059

مشهد

پرواز کرد(18:54)

A306

خروجي داخلي

دو شنبه

19:00

۲ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1078

تهران

پرواز کرد(17:05)

BA11

خروجي داخلي

دو شنبه

17:00

۲ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1054

تهران

پرواز کرد(15:49)

A306

خروجي داخلي

دو شنبه

15:40

۲ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ