ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

1075

تهران

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

چهار شنبه

18:30

۱ شهريور ۱۳۹۶

ماهان

4561

اصفهان/تبريز

طبق برنامه

BA11

خروجي خارجي

چهار شنبه

14:30

۱ شهريور ۱۳۹۶

ماهان

1051

تهران

طبق برنامه

A30B

ورودي داخلي

چهار شنبه

09:50

۱ شهريور ۱۳۹۶

کيش اير

7557

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

06:55

۱ شهريور ۱۳۹۶

ماهان

1053

تهران

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

چهار شنبه

01:20

۱ شهريور ۱۳۹۶

ماهان

1055

تهران

اعلام ورود(21:16)

A306

ورودي داخلي

سه شنبه

20:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4595

كيش

نشست(17:56)

BA11

ورودي داخلي

سه شنبه

18:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1079

تهران

نشست(16:00)

BA11

ورودي داخلي

سه شنبه

16:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1058

مشهد

نشست(14:35)

A306

ورودي داخلي

سه شنبه

14:40

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7470

كيش

نشست(15:37)

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

14:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4563

شيراز/اهواز

نشست(12:41)

BA11

ورودي داخلي

سه شنبه

12:45

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1051

تهران

نشست(09:26)

A30B

ورودي داخلي

سه شنبه

09:50

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

1074

تهران

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

چهار شنبه

19:30

۱ شهريور ۱۳۹۶

ماهان

1059

مشهد

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

چهار شنبه

19:00

۱ شهريور ۱۳۹۶

ماهان

1054

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

چهار شنبه

10:50

۱ شهريور ۱۳۹۶

کيش اير

7556

تهران

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

چهار شنبه

07:45

۱ شهريور ۱۳۹۶

ماهان

4560

اصفهان/تبريز

طبق برنامه

BA11

خروجي خارجي

چهار شنبه

06:00

۱ شهريور ۱۳۹۶

ماهان

1050

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

چهار شنبه

05:30

۱ شهريور ۱۳۹۶

ماهان

1052

تهران

پذيرش مسافر در ميز (1,2,4)-اعلام تاخير(22:20)

A306

ورودي داخلي

سه شنبه

21:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1078

تهران

پرواز کرد(16:52)

BA11

خروجي داخلي

سه شنبه

17:00

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1054

تهران

پرواز کرد(15:51)

A306

خروجي داخلي

سه شنبه

15:40

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

4594

كيش

پرواز کرد(15:07)

BA11

خروجي داخلي

سه شنبه

14:50

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7471

كيش

پرواز کرد(16:29)

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

14:45

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1059

مشهد

پرواز کرد(10:49)

A306

خروجي داخلي

سه شنبه

10:50

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ماهان

1074

تهران

پرواز کرد(09:46)

BA11

خروجي داخلي

سه شنبه

09:30

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

هواپيمايي عراق

173

نجف

طبق برنامه

B744

ورودی خارجي

چهار شنبه

00:30

۱ شهريور ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

هواپيمايي عراق

174

نجف

طبق برنامه

A310

خروجي خارجي

چهار شنبه

01:30

۱ شهريور ۱۳۹۶