ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

1055

تهران

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

سه شنبه

20:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4595

كيش

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

سه شنبه

18:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1079

تهران

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

سه شنبه

16:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1058

مشهد

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

سه شنبه

14:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7470

كيش

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

14:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4563

اهواز/شيراز

طبق برنامه

BA11

ورودي داخلي

سه شنبه

12:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1051

تهران

اعلام ورود(09:55)

A30B

ورودي داخلي

سه شنبه

09:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1053

تهران

نشست(01:08)

A306

ورودي داخلي

سه شنبه

01:20

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1058

مشهد

نشست(23:15)

BA11

ورودي داخلي

دو شنبه

23:00

۱ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

1052

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

سه شنبه

21:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1078

تهران

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

سه شنبه

17:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1054

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

سه شنبه

15:40

۲ خرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7471

كيش

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

سه شنبه

14:45

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4594

كيش

طبق برنامه

BA11

خروجي داخلي

سه شنبه

14:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1059

مشهد

پذيرش مسافر در ميز (1,2,4)-

A306

خروجي داخلي

سه شنبه

10:50

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

4562

شيراز/اهواز

پرواز کرد(06:16)

BA11

خروجي داخلي

سه شنبه

06:00

۲ خرداد ۱۳۹۶

ماهان

1050

تهران

پرواز کرد(05:57)

A306

خروجي داخلي

سه شنبه

05:30

۲ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

هواپيمايي عراق

173

نجف

طبق برنامه

B744

ورودی خارجي

چهار شنبه

01:00

۳ خرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

هواپيمايي عراق

174

نجف

طبق برنامه

B734

خروجي خارجي

چهار شنبه

02:00

۳ خرداد ۱۳۹۶