ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

1058

مشهد

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

دو شنبه

23:00

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

1055

تهران

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

دو شنبه

20:00

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

1079

تهران

لغو شد

BA11

ورودي داخلي

دو شنبه

16:00

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

4561

اصفهان/تبريز

طبق برنامه

BA11

خروجي خارجي

دو شنبه

14:30

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

1051

تهران

طبق برنامه

A30B

ورودي داخلي

دو شنبه

09:50

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

1053

تهران

نشست(02:03)

A306

ورودي داخلي

دو شنبه

01:20

۵ تير ۱۳۹۶

زاگرس

4069

تهران

نشست(01:35)

A321

ورودي داخلي

دو شنبه

01:15

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

1055

تهران

نشست(19:54)

A306

ورودي داخلي

یک شنبه

20:00

۴ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

ماهان

1052

تهران

طبق برنامه

A306

ورودي داخلي

دو شنبه

21:00

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

1059

مشهد

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

دو شنبه

19:00

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

1078

تهران

لغو شد

BA11

خروجي داخلي

دو شنبه

17:00

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

1054

تهران

طبق برنامه

A306

خروجي داخلي

دو شنبه

15:40

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

4560

اصفهان/تبريز

پرواز کرد(06:02)

BA11

خروجي خارجي

دو شنبه

06:00

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

1050

تهران

پرواز کرد(05:33)

A306

خروجي داخلي

دو شنبه

05:30

۵ تير ۱۳۹۶

زاگرس

3039

تفلیس

پرواز کرد(02:58)

A321

خروجي خارجي

دو شنبه

02:30

۵ تير ۱۳۹۶

ماهان

1052

تهران

پرواز کرد(21:20)

A306

خروجي داخلي

یک شنبه

21:00

۴ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

هواپيمايي قشم

2264

نجف

طبق برنامه

A306

ورودی خارجي

دو شنبه

17:40

۵ تير ۱۳۹۶

العربيه

173

بغداد

نشست(21:46)

B734

ورودی خارجي

یک شنبه

21:30

۴ تير ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

هواپيمايي قشم

2265

نجف

طبق برنامه

A306

خروجي خارجي

دو شنبه

19:10

۵ تير ۱۳۹۶

هواپيمايي عراق

174

بغداد

پرواز کرد(22:51)

A310

خروجي خارجي

یک شنبه

22:30

۴ تير ۱۳۹۶