خبر خبر

آگهي فراخوان پيمانکار پروژه مرمت و بهسازي ساختمانها ، زيرساختهاي تاسيسات برقي ، مکانيکي و عوامل پروازي و محوطه سازي فرودگاه کرمان
شرکت فرودگاهها و ناوبري هوايي ايران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازي ساختمانها ، زيرساختهاي تاسيسات برقي ، مکانيکي و عوامل پروازي و محوطه سازي فرودگاه کرمان را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي فشرده چهار پاکتي به شرکتهاي پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد.

شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها ، زیرساختهای تاسیسات برقی ، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه كرمان را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو  مرحله ای فشرده چهار پاكتي به شركتهاي پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط