اشیای گمشده اشیای گمشده

اشيا گمشده (کرمان)

در پرواز از طریق جامه دان شرکت های هواپیمائی مستقر 

مرکز تلفن فرودگاه بین المللی کرمان 116-03432110113 و انتخاب داخلی مورد نظر  و برای اشیاء جامانده در سالن از طریق همین شماره و ارتباط  از طریق سامانه گویا و انتخاب شماره داخلی  پلیس فرودگاه های استان