نقشه ترمینال و فرودگاه نقشه ترمینال و فرودگاه

نقشه ترمينال و فرودگاه ( کرمان)

مسیر دسترسی و نقشه ترمینال پروازهای داخلی:

مسیر دسترسی و نقشه ترمینال پروازهای خارجی: